Algemene voorwaarden Artstone

1. De Overeenkomst

Deze offerte is vrijblijvend en verbindt geenszins onze firma, ook niet precontractueel. Behoudens andersluidende vermelding is de geldigheid beperkt tot 30 werkdagen vanaf de datum van verzending van de offerte. Onze vertegenwoordigers en personeelsleven zijn niet gemachtigd onze firma te verbinden, leer van schijnmandaat
kan niet weerhouden worden. De contracten binden ons slechts indien ze worden ondertekend door een persoon die gemachtigd is onze firma te verbinden.

2. Prijsbepaling

Elke officiële wijziging inzake lonen en prijzen die de kostprijs beïnvloedt, wettigt een herziening der voorwaarden van de overeenkomst, zelfs indien deze reeds in uitvoering is. Behoudens andersluidend beding dienen de prijzen verhoogd te worden met de fiscale lasten die steeds te lanste van de klant zijn. Hieraan zal een verwittiging vooraf gaan.

3. Intellectuele rechten

Wij behouden ons alle intellectuele rechten voor op onze plans en studies. Ingeval van niet-uitvoering der werken dienen onze studie’s, plans en prijsberekeningen teruggegeven te worden. Er wordt € 50 per gewerkt uur aangerekend.

4. Kwaliteitsomschrijving natuursteen

Algemeen: Kleur- en dikteverschil, kleurveranderingen o.i.v. weersomstandigheden en kleine afwijkingen in formaat, randafwerking en dikte zijn steeds mogelijk. Plaatsing met tegellijm, mortel, enkel of dubbel verlijmen, … is afhankelijk van meerdere factoren. Zie technische fiche of WTCB voor meer informatie.

a) Zamang (Vietnamese natuursteen)

Beschrijving: sedimentaire kalksteen, grijsblauwe, compacte crinoïdekalksteen. Het decoratieve effect ervan wordt hier en daar versterkt door witte koralen en schelpen en/of aders.
Eigenschappen: kleurnuances komen zeer frequent voor, zelfs binnen één en dezelfde partij. Haarscheuren en nerven zijn veelvuldig aanwezig, structuurverschil tussen tegels onderling kan voorkomen. Voorgaande eigenschappen kunnen geen aanleiding geven tot klacht.
Gebruik: deze natuursteen is vooral geschikt voor binnen toepassing.

b) Palladio Light (Chinese graniet, mountain light)
Beschrijving: De steen heeft een fijne granulometrie zonder zichtbare poiën.
Eigenschappen: kleurnuances en vlekken (ogen), zelfs binnen eenzelfde partij en binnen 1 steen, kunnen voorkomen. Het is eigen aan deze steen dat er ring- en streepvormige vlekken aanwezig zijn op de tegel. De vernoemde eigenschappen kunnen geen aanleiding geven tot klachten. Gebruik: deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met intensief collectief gebruik.

c) Palladio Dark (Basalt, mountain dark)
Beschrijving: basalt met een grijszwarte kleur en kleine donkerdere vlekken waarin afgeronde tot ronde grijze mineralen kunnen herkend worden. De steen is compact en vertoont geen poriën.
Eigenschappen: kleurnuances komen altijd in meer of mindere mate voor, zelfs binnen éénzelfde partij. Bij deze basalt zullen haarscheurtjes voorkomen. Dit verschijnsel is inherent aan de structuur van het materiaal. Het kan dus geen aanleiding geven tot klachten. Palladio Dark is niet zuurbestendig. Gebruik: deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met intensief collectief gebruik.

d) Kandela (Mondelay)
Beschrijving: sedimentaire zandsteen met grijze of beige/bruine hoofdtint, af en toe een bruinbeige accent.
Eigenschappen: kleurnuances, zelfs binnen eenzelfde partij, kunnen voorkomen. In Kandela is steeds in meer of mindere mate ijzer aanwezig. Het is waarschijnlijk dat sommige tegels een roestkleurige uitbloei zullen vertonen, dit doet geen afbreuk aan de duurzaamheid van de steen. De aanwezigheid hiervan is op voorhand niet vast te stellen en kan dus niet uitgeselecteerd worden. Bijgevolg kan de aanwezigheid van bepaalde roestvlekken na plaatsing geen aanleiding geven tot klachten. Zeer sporadisch kan afschilfering voorkomen. Dit is eigen aan het materiaal en heeft geen invloed op de duurzaamheid van de steen. Gebruik: deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik. Opgelet: dit materiaal voldoet niet aan de dimensionale karakteristieken voorzien in de TV 213 (WTCB-september 1999). Hou dus o.a. rekening met grotere maattoleranties voor dit materiaal (bijvoorbeeld + 2 mm tot – 2 mm voor formaat 40×40 cm). Het aantal stuks /m2 wordt berekend inclusief een voeg van 1 cm.

e) Madouk (Chinese kalksteen, Chinese hardsteen)
Beschrijving: sedimentaire dolomietrijke zwartblauwe compacte kalksteen met typische kleine kalkbolletjes en witte aders en vlekken.
Eigenschappen: Vergrijzing en kleurnuances komen altijd in meer of mindere mate voor, zelfs binnen éénzelfde partij. Door de aanwezigheid van dolomiet zal de steen bij buitengebruik na enige tijd een bruine schijn vertonen. Voorgaande kan geen aanleiding geven tot klachten.
Gebruik: deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en
trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met intensief collectief gebruik.

f) Belgische Blauwe hardsteen
De kwaliteit van de Belgische Blauwe Hardsteen wordt aangeduid volgens de Technische Voorlichting NIT 220 van het WTCB.
Mogelijke kwaliteiten:
a. categorie Technische keuze voorheen Klasse D of tuinkeuze:
Deze tegels mogen alle bijzonderheden van uitzicht zagerij en materie omvatten inherent aan deze keuze. Dit zijn zwarte vlekken of aders (koolstof) die putjes zullen maken in de tegels en ook witte aders, geen enkele klacht zal in aanmerking worden genomen, dewelke de koper aanvaardt. Tegels in rustieke keuze, technische keuze of keuze normaal gebouw worden bekomen als gevolg van een sortering in de zagerij. Technische keuze bevat tegels in de zowel technische keuze als keuze normaal gebouw.

b. categorie Normaal Gebouw voorheen Klasse C of marmerkeuze:
Volgens technische voorlichting NIT 220 van het WTCB (blz 32 en 42-43)
Bij tegels in normaal gebouw zijn sommige bijzonderheden toegelaten onder volgende voorwaarden:
– Witte aders: <6mm
– Witte vlekken: <0,75dm²
Afgeschilferde zwarte vlekken op het zichtbare oppervlak van gladde tegels zijn toegelaten onder volgende
voorwaarden:
– Hun diameter is kleiner dan 2 mm
– Aantal beperkt dat er minder dan 5% van de bevloering is aangetast.

c. Roestsporen van de zaagbladen kunnen zichtbaar zijn op de tegels in de afwerking natuur bij alle kwaliteiten. De mogelijke roestvlekken zijn altijd oppervlakkig en zitten niet in de steen, maken ook deel uit van de particulariteit van de afwerking gezaagd. De minieme restanten van de afdruk van de zaag van de carrière, zijn alsook kenmerkend en hebben geen enkel schadelijk gevolg voor de duurzaamheid van de steen. Deze roestsporen zijn eenvoudig te verwijderen met Rost Ex verwijderaar van Eurosil/Lithfin. Gelieve om bij de plaatsing een bijzondere aandacht te besteden aan het uitzicht van de tegels, meer bepaald voor de afwerking “natuur” met al zijn aspecten en eigenschappen zoals tintenschakeringen, niveauverschillen die het decoratieve effect van de steen alleen maar doen versterken, want een geplaatste tegel is een aanvaarde tegel. Transportschade tot 10% is gebruikelijk en wordt best bij de oorspronkelijke bestelling bijgeteld, deze heeft dezelfde functie als snijverlies. Voor andere niet vermelde materialen en voor de karakteristieke eigenschappen van de bestelde materialen is en wordt verwezen naar de technische fiche die beschikbaar is voor bestelling en waarvan op eerste aanvraag een copy kan worden afgeleverd. Deze zijn ook te verkrijgen op de website van ArtStone of Febenat (www.febenat.be). U kan ook steeds bij het WTCB terecht voor meer informatie over alle producten en plaatsing. DoP certificaten beschikbaar.

5. Kwalteitsomschrijving LoftStone

Ter volledigheid verwijzen wij voor plaatsing- en onderhoudsvoorschriften naar de technische fiche en het
WTCB.
LoftStone is vervaardigd volgens de eisen van de NBN EN 1339.
• Maatvast
• Geproduceerd met kwaliteitsvolle natuurlijke grondstoffen
• Afmetingtoleranties voor de dikte van de tegels zijn +- 3mm in de + of in de -.
Specificaties
• Stapel de pakken nooit op elkaar en stockeer ze altijd op een vlakke ondergrond om breuk te vermijden.
• LoftStone tot aan de plaatsing droog stockeren in de originele verpakking, zodanig dat deze beschut zijn tegen regen, wind, vorst, condensatievocht en volle zon. Zolang de tegels niet geplaatst zijn, kan elke invloed van buitenaf het oppervlak van de tegel wijzigen waardoor de esthetische kwaliteit van het product kan veranderen.
• Het vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan aanleiding geven tot kalkuitbloei. Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat eigen is aan betonproducten. Kalkuitbloei heeft geen invloed op de kwaliteit van het betonproduct en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering. Kalkuitbloei verdwijnt na verloop van tijd.
• Het vochtscherm is een belangrijke factor in het hele LoftStone gebeuren en mag NOOIT verwijderd worden. Bij het verwijderen van het vochtscherm kunnen diverse schadebeelden zoals scheuren, verkleuringen, enzovoort optreden.
• Geleverde LoftStone, alvorens te openen, steeds onmiddellijk bij levering controleren op beschadiging en breuk. In geval van beschadiging of breuk onmiddellijk ArtStone op de hoogte brengen. Controleer eveneens de afmetingen en kleur zoals vermeld op het etiket of deze overeenkomen met de bestelling. Bij afwijkingen contact opnemen met ArtStone en dit aangetekend en schriftelijk.
• Klachten steeds binnen 7 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard wanneer tegels met zichtbare gebreken toch geplaatst worden. Bewaar steeds de labels die op de verpakking zijn aangebracht. De informatie op de label is belangrijk bij nalevering en bij het controleren van onze productiegegevens in geval van een klacht.
• De LoftStone is niet dooizoutbestendig, gebruik dus geen dooizouten!
• Het gebruik van natuurlijke grondstoffen zorgt voor een unieke kleurnuancering. Voor een optimaal kleurbeeld dienen de tegels uit de verschillende paletten of kratten goed te worden gemengd tijdens het plaatsen. Kleurverschillen eigen aan het product worden niet aanvaard als klacht. Verschil tussen binnen- en buitengebruik dient in rekening te worden gebracht. Donkere kleuren zullen verlichten door inwerking van rechtstreeks UV licht en zure regen. De tegels zullen bij buitengebruik ook zoals kalksteen verweren. Tevens geven de bij het produceren ontstane luchtbelletjes een extra toets aan het product. Daar onze Loftstone tegels te vergelijken zijn met een natuursteenproduct of gepolierd beton, zullen er krassen en strepen op ontstaan door gebruik.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle nevenverschijnselen eigen aan beton: kleurverschillen op natuurlijke wijze, kalkuitslag, krimp, lichte bolheid of holheid, ongelijke dikte,…
• Zorg dat er voldoende tegels aanwezig zijn bij de aanvang van de werken. (Bestel voor alle zekerheid 5 %
meer)
• Gebruik bij reiniging nooit een hogedrukreiniger of agressieve reinigingsproducten.
• LoftStone nooit aftrillen!
LoftStone is geschikt voor zowel binnen als buiten en kan ook worden toegepast op dakterrassen. Belangrijk: Bij buitengebruik (wordt aanbevolen) het terras één keer per maand te kuisen met Lithofon vuiloplosser. Dit product kan u kopen in onze filialen.

6. Kwalteitsomschrijving ArtStone Classic en overige betonproducten

Pakken klinkers altijd goed mengen! Steeds verticaal afnemen, ook met unikleuren! Kalkuitbloei: is een volkomen natuurlijk verschijnsel dat zich kan voordoen bij alle producten op basis van
cement. De basis van al onze bestratingsproducten bestaat uit beton. Dit beton bestaat dan weer uit zand, grovere granulaten (meestal kalksteen en graniet), cement en water. Voor meer informatie over kalkuitbloei ga naar www.artstone.be. BENOR op klinkers in Belgische formaten (22/11/6, 22/11/7, 22/11/8, 22/11/10 22/22/6 en 22/22/8)

7. Bevoegdheid van Rechtbank

Bij gebeurlijke geschillen zijn het vredegerecht van Tielt en de rechtbank van koophandel Gent afdeling Brugge, rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge, enerzijds of anderzijds de rechtbanken over de maatschappelijke zetel van Artstone nv bevoegd, waarbij de keuze toekomt aan Artstone nv (of cessionaris van de factuur).

8. Waarborg

De geleverde toestellen en materialen worden gewaarborgd tegen constructiefouten en gebreken. De waarborg en de duur ervan kan in geen geval verder reiken dan de waarborg en de duur ervan die door onze leverancier wordt toegekend. De klant heeft steeds de mogelijkheid om voorafgaande aan de overeenkomst naar deze waarborg en duur te informeren. De waarborg wordt slechts verstrekt voor zover de geleverde materialen zijn geplaatst of worden gebruikt in normale omstandigheden en niet werden weggenomen of verplaatst na hun plaatsing en voor zover de behandelings-, stockerings- en plaatsingsvoorschriften werden gevolgd. Deze voorschriften vergezellen in principe elke levering en indien dit niet het geval is worden deze op
eerste verzoek onmiddellijk geleverd. Kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel en kan nooit als klacht worden aanvaard. Tegels in mindere keuze (alle andere dan eerste keuze) vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten zoals: vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglanzing, of van gelijk welke aard. Defecten voortkomende van verontreiniging, slecht onderhoud, verkeerd of abnormaal gebruik door de koper, wijzigen zonder schriftelijke akkoord of onvakkundige herstellingen uitgevoerd door de klant zelf of door derden, of de normale slijtage vallen niet onder de waarborg. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen (naar onze eigen keuze) van de gebrekkige stukken. Ingeval van vervanging zijn de arbeidslonen of kost van de uitbreekwerken en de kost voor het opnieuw klaarmaken van de ondergrond niet in de waarborg inbegrepen.

9. Facturatie, levering, betalingsvoorwaarden en klachten

• Alle leveringen van de materialen en montage welke niet met name vermeld staan in onze overeenkomst (bestelbon) zullen verrekend worden in meerprijs en zijn steeds contant betaalbaar.
• Alle onderhouds- en herstellingswerken zijn contant betaalbaar bij ontvangst der factuur. De facturen zijn contant betaalbaar te Puurs, tenzij afwijkende betalingstermijnen schriftelijk werden overeengekomen. Geen enkele klacht tegen onze facturen zal aanvaard worden indien ze niet schriftelijk bij aangetekend schrijven werd gedaan binnen de vijf dagen volgend op hun verzending.
• Er is een leveringskost die bepaalt wordt naargelang de afstand van levering.
• De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven termijn) in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat er nog steeds niet geleverd werd binnen een periode van 1 maand nadat Artstone hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld.
• Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
• Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
• Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.
• In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 30 euro per maning.
• De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en aankleven toepasbaar.
• Bijkomende waarborgen. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en /of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert
hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. Tot zolang de integrale betaling niet is gebeurd, kan de koper, zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming zijn rechten en verbintenissen jegens ons niet overdragen.
• Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van ArtStone nv tot deze volledig zijn betaald. Onverminderd vorige bekomt ArtStone tevens onherroepelijk en onterugkeerbaar de eigendom van goederen dewelke 1 maand ter beschikking van de klant staan. In dit geval mogen de voorschotten behouden worden door ArtStone ten titel van schadevergoeding en bekomt Artstone definitief titel van eigendom van betrokken goederen.
• ArtStone eigen productie kan eventueel teruggenomen worden aan 60% van de verkoopwaarde + transport. Speciaal bestelde of geproduceerde goederen, loten en mindersorteringen kunnen nooit teruggenomen worden.
• Wissels – maken geen betalingsvernieuwing uit. De op factuur vermeldde vervaldag zal steeds blijven gelden als vervaldag van het factuurbedrag bij wanbetaling van de wissel. Het uitschrijven van de wissel enerzijds en de inontvangstname ervan door ons betekent geenszins dat van de hierboven vermelde factuurvoorwaarden afstand wordt gedaan. Zij blijven in hun algeheelheid van toepassing waarbij bij wanbetaling van de wissel de kost van protest bovenop is verschuldigd.

10. Uitvoering der werken.

In het geval dat wij in de onmogelijkheid zijn het werk (verder) uit te voeren zullen de reeds betaalde voorschotten die niet overeenstemmen met reeds uitgevoerde werken aan de klant worden terugbetaald. In dit geval is de klant niet gerechtigd enige schadevergoeding te eisen. Behoudens andersluidende bepalingen dienen de geleverde waren van een gemiddelde kwaliteit te zijn. Kleuren en afmetingen van de gegeven monsters zijn enkel aanduidend en kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen. De verwerking van de materialen wordt als een onherroepelijke goedkeuring ervan aanzien. De goederen reizen altijd op risico van de klanten en behoudens andersluidende schriftelijke bepaling ervan eveneens op de kosten van de klant.

11. Eigendomsoverdracht

In afwijking van alle opgenomen voorwaarden, worden de goederen standaard beschouwd als geleverd in het magazijn van de verkoper tenzij tussen de partijen expliciet een andere plaats schriftelijk is overeengekomen. De koopsom is verschuldigd vanaf het moment van de bestelling van de goederen ongeacht tijdstip en plaats van levering, en ongeacht het tijdstip wanneer de koper de goederen afhaalt. Gewezen wordt op het recht van niet-uitvoering die de verkoper – zelfs mondeling – kan uitoefenen op niet-betaalde goederen en op het reeds vernoemd recht dat eigendomsoverdracht pas plaatsvindt op het moment van volledige betaling van alle gedane bestellingen.